Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dodavatele Čokoláda online s.r.o., identifikační číslo: 29459613, neplátce DPH, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90832, sídlo 696 66  Sudoměřice 228 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cokolada-recepty.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet
2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti; osobní odběr je možný po předchozí internetové objednávce a telefonické dohodě. Na uvedené adrese není sklad a zboží tam není běžně k dispozici, musíme je pro Vás připravit.
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 2200352894/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
d) bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému PayPal;
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1. a 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, viz záložka „Kontakt“.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu a nemělo by jevit známky opotřebení či poškození.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 

6. Přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího zboží nepřevzato nebo je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním nebo opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Při venkovní teplotě nad 25°C neumíme zaručit, že Vám čokoláda přijde bez stop degradace teplem. Zvažte prosím v tomto případě zda dodání zboží poškozeného vystavením vyšší teplotě není pro Vás problém. V opačném případě raději objednávku odložte na vhodnější počasí.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.7. Naše standardní doba doručení je 1 - 2 pracovní dny od objednávky v případě "Balíku do ruky" a cca 1 týden v případě bublinkové obálky. Pokud bychom neměli zboží skladem a dodací lhůta by se mohla protáhnout, informujeme Vás prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Objednané zboží zasíláme službou "Balík do ruky" České pošty. Pošta rozváží "Balík do ruky" až do domu. Jestliže Vás nezastihne, uloží zboží na Vaši poštu a vypíše Vám lístek o uložení balíku. Pokud do 5 dnů od objednání neobdržíte zboží, zajděte si na Vaši poštu a zeptejte se, zda tam není balík na Vaše jméno. Může se stát, že se ztratil lístek o doručení, zboží leží na poště a nevíte o tom. Pokud na poště balík není, kontaktujte nás. Drobné zásilky do hmotnosti 1 kg a při platbě předem je možné poslat v bublinkové obálce za cenu 49,- Kč. V bublinkové obálce nezasíláme čokoládové fontány, fondue ani další přístroje. Pokud zvolíte odeslání v bublinkové obálce do 1 kg pro zboží, které váží víc než 1 kg, nebo zboží, které v bublinkové obálce nezasíláme, bude objednávka stornována (storno objednávky neoznamujeme).
6.8. Do zahraničí zboží zasíláme pouze na Slovensko. Doba dodání je do 5 pracovních dnů od připsání platby na náš účet nebo ode dne objednávky v případě zaslání na dobírku. Cenu objednávky přepočítáme na cenu v € podle kurzu ČSOB devizi-nákup, platného v den objednávky.
 

7. Práva z vadného plnění, reklamace
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Čokoláda online s.r.o., 696 66  Sudoměřice 228. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a reklamované zboží předat prodávajícímu, aby vada mohla být přezkoumána.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
7.8. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
7.9. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Vadné zboží doporučujeme poslat cenným balíkem České pošty. Kupující může vytknout vadné plnění dodavatele písemně nebo ústně a uvede při tom, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
7.10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
7.11. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci nebo nelze-li vadu odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
7.13. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, pokud kupující tento požadavek vznese.
7.14. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Kupující pošle žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží spolu s číslem účtu, na který prodávající pošle náhradu a se skenem nebo kopií dokladu prokazujícího výši nákladů na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech, nejlépe e-mailem. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadné plnění, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Pronájem čokoládové fontány objednáte vložením příslušné čokoládové fontány a případně také čokolády do košíku. V dalším kroku zadáte Vaše iniciály dle formuláře, ve "Zprávě" uvedete termín, na který čokoládovou fontánu pronajímáte. V dalším kroku zkontrolujete zadané údaje a pokud vše souhlasí, kliknutím na tlačítko "Odeslat" pošlete objednávku. Na základě této objednávky Vám v případě, že jste zvolili platbu předem převodem, pošleme zálohovou fakturu. Vy proplatíte uvedenou částku na náš účet a my Vám po obdržení platby pošleme fontánu tak, aby Vám byla k dispozici v požadovaný den. Pokud zvolíte platbu na dobírku, pošleme fontánu na dobírku ve výši zálohy na fontánu + cena případného dalšího objednaného zboží. Zase posíláme fontánu tak, aby Vám byla k dispozici v požadovaný den. K fontáně bude přiložen návod na obsluhu. Po skončení Vaší akce fontánu očistíte, vložíte do obalu, ve kterém čokoládová fontána přišla, nalepíte štítek s naší adresou a pošlete nám fontánu poštou zpět. Poté, co obdržíme čokoládovou fontánu provedeme vyúčtování pronájmu. Od zaplacené zálohy odečteme cenu pronájmu a zůstatek peněz odešleme zpět na Váš účet.
8.2. Náklady na zpáteční dopravu čokoládové fontány hradí zákazník. V případě osobního převzetí a vrácení poštovné neplatíte. Čokoládovou fontánu posílejte doporučeně a pojištěnou ve výši vratné zálohy, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato, ale vráceno odesílateli. Pokud odešlete čokoládovou fontánu později než v den následující po posledním dnu pronájmu, připočteme Vám za každý den zpoždění 25% z ceny pronájmu na 24 hodin. Rozhodují je datum odeslání balíku.
8.3. Víkend se počítá jako jeden den u všech fontán kromě fontány DuoCrest. Při pronájmu čokoládové fontány na víkend Vám zašleme fontánu tak, aby Vám byla doručena v pátek. Zpátky pošlete čokoládovou fontánu až v pondělí. Fontánu tak můžete využít po tři dny a přitom platíte cenu jednoho dne. Záloha je pro každou fontánu jiná a je uvedena u každé fontány jako "Záloha". Při zaplacení poplatku 200,- Kč není nutné čokoládovou fontánu čistit.
8.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@cokolada-recepty.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

9. Ochrana osobních údajů
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10.V případě nepřevzetí zásilky z důvodů na straně kupujícího a neuhrazení nákladů na poštovné, kupující souhlasí se zveřejněním svých údajů v databázi na www(tecka)pozornanej(tecka)cz.

10. Zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, ukládání cookies.
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Informace o zboží
11.1. U zboží nakupovaného jsou informace převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. Údaje o složení, výživových hodnotách, alergenech, datu minimální trvanlivosti a další informace poskytneme mailem nebo telefonicky na vyžádání.
11.2. Originální balení je u čokolády Callebaut 2,5 kg nebo 10 kg, u čokolády Carla 5 kg, u cukrovinek 2 kg, kakaového másla 3 kg a 600 g, u bobů 800 g. Položky s jiným množstvím jsou rozvažované, zatavené v plastovém obalu (obvykle průsvitném PE nebo PP sáčku) s černobílým popisným štítkem. Zboží, které je v e-shopu prodáváno v balení 100 gramů, je při objednání více kusů baleno v násobku hmotnosti a počtu kusů, např.: 3x100g bude naváženo a zabaleno jako jedno balení 300 gramů. Maximální počet balení, které si takto můžete objednat je 9. Pokud si některého zboží nejste jisti nebo potřebujete více informací, kontaktujte nás prosím.
11.3. Pokud má zboží blížící se datum minimální trvanlivosti (3-4 týdny), je toto datum uvedeno v popisu zboží. Do popisu zboží se dostanete kliknutím na tlačítko "Detail". Zboží s trvanlivostí kratší než 14 dnů je zařazeno kromě své kategorie také do kategorie "Výprodej - datum min. trvanlivosti". Kratší trvanlivost (1-3 měsíce) může mít zejména toto zboží: bílá čokoláda, barevné a ochucené čokolády, cukrovinky, čokoládové dekorace, cukry na cukrovou vatu a čokoládová mousse. Pokud je pro Vás důležité znát datum min. trvanlivosti u konkrétní položky, informujte se u nás, rádi Vám odpovíme.
11.4. V případě obrázků zobrazujících zboží se jedná o ilustrační obrázky, tzn. že nemusí být převzaty z uvedeného zboží

12. Doručování
12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování písemné korespondence Čokoláda online s.r.o., 696 66  Sudoměřice 228, adresa elektronické pošty obchod@cokolada-recepty.cz, telefon 770 772 024. Čokoláda online s.r.o. se sídlem 696 66  Sudoměřice 228, identifikační číslo: 29459613 je zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90832., pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cokolada-recepty.cz.

V Sudoměřicích dne 1.1.2014